Steering Committee

Steering Committee

Shreyanshbhai S. Shah

Ganpatraj L. Chowdhary

Gautam S. Adani

Gautam M. Jain

Rajendra V. Shah

Samveg A. Lalbhai

Sudhir U. Mehta

Utkarsh B. Shah